Zásady a Ochrana osobních údajů

 

Správcem Vašich osobních údajů je fyzická osoba Kateřina Křížková, se sídlem Bořivojova 1075/38, Praha 3, identifikační číslo: 74254561, zapsaná v ŽR MČ Praha 3, č. j.UMCP3/4962/2009/Dvo/2 (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování je shodná s kontaktní adresou správce, adresa elektronické pošty info@darky-trefne.cz, telefon +420 724 274 975

Provozovatel z pozice správce se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými Uživateli (jméno, příjmení, emailová adresa, datum narození, IP adresa) je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a o změně některých zákonů a se zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění. Osobní údaje slouží pouze pro účely Provozovatele a nejsou poskytovány třetím stranám, které je hodlají použít pro účely přímého marketingu.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zpracování provádí sám správce, přičemž správce na základě smlouvy o zpracování osobních údajů při splnění zákonných podmínek pověřuje zpracováním osobních údajů zpracovatele, a to zejména: provozovatele hostingu, serveru, Google Analytics).

V rámci hostingu jsou uchovávána data vyplývající z registrace (jméno, příjmení, email, datum narození, IP adresa). Data jsou zabezpečena na serveru a každý den zálohována, spolupracujeme pouze se zpracovateli se kterými máme uzavřenou smlouvu o mlčenlivosti.

Stránky Dárky-Trefně.cz nejsou zaměřeny na děti a vědomě nepožadují ani neshromažďují osobní údaje od osob mladších 16 let. Pokud zjistíme, že jsme nedopatřením získali údaje dítěte, resp. od osob mladších 16 let, údaje odstraníme z našich záznamů co nejdříve. Avšak Provozovatel může sbírat osobní údaje o dětech, resp. od osob mladších 16 let, od rodičů nebo zákonného zástupce, tudíž s jejich výslovným souhlasem zaslaným na info@darky-trefne.cz.

Správce zpracovává Vaše osobní údaje na základě registrace k vytvoření a správě profilu (účtu), včetně administrativy některých funkcí, které jsou propojený s Vaším profilem (účtem).

Internetové stránky Dárky trefně.cz jsou zabezpečeny certifikátem SSL, který Vaše vložená data zašifruje a znemožňuje jejich zneužití. Uživatelé musejí potvrdili platnost svojí identity (přihlašovací údaje, heslo) před vstupem na stránky nebo při změnách na účtu. Toto opatření zamezuje neautorizovanému přístupu.

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženým je doba nezbytně nutná pro uvedené účely:

 • Pro účely Uživatelského účtu po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování) za použití emailu info@darky-trefne.cz nebo v případě Uživatele (nikoliv firem a OSVČ) také z uživatelského rozhraní v kartě Uživatele stisknutím tlačítka ,,smazat kartu
 • Pro zodpovězení Vašeho dotazu nebo vyřešení problému a za podmínky dodržení všech zákonných nařízení po dobu 2 let.
 • V případě soutěží 1rok
 • V případě objednávky je Provozovatel povinen, jakožto správce, uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Účetní doklady, např. faktury vystavené Provozovatelem jsou v souladu se zákonem archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení.

V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Poučení o Vašich právech:

 • požadovat přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, čímž se rozumí právo získat od Provozovatele jakožto správce potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v článku 15 GDPR
 • požadovat opravu osobních údajů, které o vás zpracováváme, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování máte v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů,
 • požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v článku 17 GDPR.
 • požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v článku 18 GDPR,
 • získat osobní údaje, které se vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v článku 20 GDPR a
 • máte právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu článku 21 GDPR z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace.

Pokud obdržíme Vaši žádost ve smyslu předchozího odstavce, budeme vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce.

Pokud bychom nepřijali opatření, o které požádáte, jsme povinni vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření.

Upozorňujeme v této souvislosti, že v určitých případech stanovených Nařízením nejsme povinni zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech vám můžeme

 • uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů.
 • odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud obdržíme Vaši žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti.

Dále vás upozorňujeme, že v případě, kdy se domníváte, že zpracováváme Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů či máte právo požádat o soudní ochranu.

Cokies

Soubory cookies

Cookies jsou male textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači, chytrém telefonu či jiném zařízení a které jsou užívány ve Vašem prohlížeči. Stránky Dárky-Trefně.cz používají tzv. cookies v souvislosti s měřením návštěvnosti stránek Google Analytics.

Doba pro uchovávání odesílaných dat spojených s cookies Google Analytics je 14 měsíců.

Odmítnutí souborů cookies

Nastavení použití souborů cookies je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na Vámi vybrané typy.

Dne 25.05.2018